KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO DLA GOŚCI APARTAMENTÓW NA SZLAKU

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych gości APARTAMENTÓW NA SZLAKU jest Robert Chyła Aquawent Instalacje Sanitarne 37-450 Stalowa Wola ul. 1 go sierpnia 28 NIP: 865 174 36 05 REGON: 180127726

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej:
tel. +48 500 001 235, e-mail: biuro@apartamentynaszlaku.pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacja umowy o  świadczenie usług związanych z nocowaniem-podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez Gościa apartamentów lub obroną przed roszczeniami Gościa w stosunku do ośrodka podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO
Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Wypełnienie obowiązku ciążącego na Ośrodku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą-podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c)
Ponadto administrator przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na jego terenie.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości APARTAMENTÓW NA SZLAKU -podstawą prawną jest usprawiedliwiony cel administratora.
Komunikacja poprzez formularz kontaktowy na stronie https://apartamentynaszlaku.pl/ odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, która może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a)

 

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, kancelariom adwokackim świadczącym usługi prawnicze, świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednim instytucjom w tym Urzędowi Skarbowemu, Policji, organom wymiaru sprawiedliwości.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu pokoi będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w  zależności które z tych zdarzeń nastąpi później (w przypadku roszczeń z umowy 1 rok od daty zakończenia usługi, w przypadku danych niezbędnych do rozliczeń z US 5 lat)

– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez do 7 dni od dnia utrwalenia, a  następnie zostaną trwale usunięte.
-w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania zgody przez osobę uprawnioną.

PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W  ramach realizacji umowy Ośrodek nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie administratora.

 

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości dostępna jest również na stronie internetowej https://apartamentynaszlaku.pl/

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w zakresie:
• imienia i nazwiska,
• adresu zamieszkania,
• adresu email,
• numeru PESEL,
• numer serii dowodu osobistego
• numeru kontaktowego telefonu;
• wieku dziecka, w przypadku pobytu w apartamentach z dzieckiem
jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.

PROFILOWANIE

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG